De nadruk van de activiteit


Belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland (vanaf 2016)

Woont u in Nederland of Duitsland en hebt u inkomen uit het andere land? Dan krijgt u te maken met 2 landen die belasting kunnen heffen over dat inkomen. Om te voorkomen dat beide landen over hetzelfde inkomen belasting heffen, hebben Nederland en Duitsland onderling afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een belastingverdrag. Met die afspraken kan worden vastgesteld welk land het recht heeft belastingen te heffen.

Op 1 januari 2016 is een nieuw belastingverdrag met Duitsland in werking getreden. In dit onderdeel leest u informatie over die afspraken.

Wonen in Duitsland, werken in Nederland

Woont u in Duitsland en werkt u in Nederland? Dan krijgt u te maken met 2 landen belasting kunnen heffen over uw inkomen:

Om te voorkomen dat u dubbel belasting betaalt, hebben Nederland en Duitsland onderling afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een belastingverdrag. Met die afspraken wordt bepaald of u in Nederland of in Duitsland belasting betaalt over uw loon.

Een pensioen, lijfrente of socialeverzekeringsuitkering ontvangen uit Nederland

Ontvangt u een pensioen, lijfrente of socialeverzekeringsuitkering uit Nederland? Dan betaalt u hierover in Duitsland belasting.

Let op!

Er is ook sprake van een pensioen of lijfrente uit Nederland, als u uw pensioen of lijfrente in Nederland hebt opgebouwd en daarna hebt overgedragen aan een Duitse verzekeraar. U hoeft uw pensioen of lijfrente dus niet letterlijk uit Nederland te ontvangen om een pensioen of lijfrente uit Nederland te hebben.

Betaalt u nu in Duitsland belasting, maar volgens de nieuwe regels voortaan in Nederland? Dan geldt voor uw pensioen, lijfrente of socialeverzekeringsuitkering tijdelijk een lager belastingtarief.

Uitzonderingen

Op de regel dat u in Duitsland belasting betaalt, bestaan enkele uitzonderingen:

Wonen in Nederland, werken in Duitsland

Woont u in Nederland en werkt u in Duitsland? Dan krijgt u te maken met 2 landen die belasting kunnen heffen over uw loon:

Om te voorkomen dat u dubbel belasting betaalt, hebben Nederland en Duitsland onderling afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een belastingverdrag. Met die afspraken wordt bepaald of u in Nederland of in Duitsland belasting betaalt over uw loon. Let op!

In het belastingverdrag staan geen regels voor de heffing van de premies volksverzekeringen. Hiervoor gelden andere (internationale) regelingen.

Overgangsrecht

Deze nieuwe afspraken wijken af van de afspraken die gelden tot en met 2015. Hebt u hierdoor financieel nadeel? Dan kunt u kiezen voor toepassing van het overgangsrecht.

Werknemer in Duitsland (waaronder overheid)

Werkt u in loondienst en doet u dit in Duitsland? Dan is de hoofdregel dat u in Duitsland belasting betaalt over uw loon. 

Uitzonderingen

In een aantal situaties betaalt u in Nederland belasting, ook al werkt u in Duitsland. Het gaat om de volgende situaties:

Let op!

Als u in Duitsland belasting betaalt over uw loon, kunt u van ons een financiële compensatie krijgen.

Compensatieregeling

Heeft Duitsland het recht belasting te heffen over uw inkomsten uit werk in Duitsland? Dan betaalt u over deze inkomsten in Nederland geen belasting. Meestal bent u in die situatie ook in Duitsland sociaal verzekerd en betaalt u in Nederland geen premie volksverzekeringen.

Overgangsrecht (belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland)

De afspraken in het nieuwe verdrag tussen Nederland en Duitsland gelden vanaf 2016. Deze nieuwe afspraken kunnen voor u leiden tot een financieel nadeel. Is dit bij u het geval? Dan kunt u alleen in 2016 nog kiezen voor toepassing van de afspraken in het oude verdrag. Dit noemen wij het overgangsrecht. 

Pensioen uit Duitsland

Hebt u een pensioen uit Duitsland? En woont u in Nederland? Dan kunt u vragen om geen aangifte te doen in Duitsland. U betaalt wel altijd belasting over een Duits pensioen, behalve over een dwangarbeiderspensioen. Het soort pensioen dat u krijgt, bepaalt ook waar u belasting betaalt.

Lijfrente Nederland-Duitsland: Wat bepaalt het nieuwe Belastingverdrag met Duitsland?

Artikel 17 van het nieuwe Belastingverdrag Nederland-Duitsland bepaalt dat inkomsten uit pensioen of lijfrente afkomstig uit Nederland, verkregen door een inwoner van Duitsland, in de woonstaat Duitsland mogen worden belast. Echter, indien het totaal aan inkomsten uit pensioen en lijfrente-uitkeringen uit Nederland een bedrag van € 15.000 per jaar overschrijdt, mag Nederland ook belasting heffen. Alle inkomsten uit Nederlands pensioen (bijvoorbeeld AOW of bedrijfspensioen) en/of lijfrente worden ter bepaling van deze grens samengeteld. De Nederlandse belasting kan in Duitsland worden verrekend. De € 15.000-grens zal relatief snel bereikt worden, als uw Nederlandse lijfrente op uw pensioengerechtigde leeftijd ingaat.

Als uw Nederlandse lijfrente-uitkeringen in Nederland worden belast, betaalt u meestal fors meer belasting. Pensioen en lijfrente worden over het algemeen fiscaal gunstiger belast in Duitsland. Voor veel Nederlanders was dit een aangename bijkomstigheid bij het wonen in Duitsland. Het nieuwe Belastingverdrag Nederland-Duitsland brengt hier in veel gevallen met ingang van 1 januari 2017 verandering in.

Lijfrente Nederland-Duitsland: Kunt u belasting besparen?

In veel gevallen is belastingheffing in Nederland een vaststaand feit, omdat de lijfrente-uitkeringen op enig moment zijn ingegaan en samenlopen met pensioenuitkeringen uit Nederland. Wellicht is het met vooruitziende blik toch mogelijk een besparing te realiseren. Stel, uw lijfrente-uitkering gaat normaliter in wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. In combinatie met een Nederlandse AOW-uitkering en/of Nederlands bedrijfspensioen ontvangt u op jaarbasis voor meer dan € 15.000 aan inkomsten uit pensioen en lijfrente uit Nederland. Door uw lijfrente-uitkeringen eerder in te laten ingaan, kunt u misschien onder de € 15.000-grens blijven. Hierdoor zouden uw Nederlandse inkomsten uit pensioen en/of lijfrente fiscaal gunstig in Duitsland worden belast in plaats van tegen de hoge Nederlandse belastingtarieven.

Wanneer u vragen heeft, kunt u mij graag met mij contact opnemen.

De besloten vennootschap in Nederland (Nederlandse B.V.)

Het B.V.-recht is in 2012 ingrijpend gewijzigd om het voor ondernemers makkelijker te maken een B.V. op te richten.

Oprichting

Oprichting vindt plaats bij een notaris die de oprichtingsakte met statuten opstelt. De notaris schrijft na oprichting de B.V. in bij de Kamer van Koophandel en is dan vaak binnen 1-2 werkdagen ‘operationeel’. Een B.V. kan daarom meestal al binnen 1 tot 2 weken worden opgericht vanaf het moment dat u zich bij de notaris meldt.

Startkapitaal

Nederland kent geen minimum startkapitaal, waardoor een Nederlandse B.V. al kan worden opgericht met een zeer gering bedrag. Het oude minimum startkapitaal van 18.000 euro is sinds 2012 komen te vervallen. Verder kan er bij de Nederlandse B.V. onderscheid worden gemaakt in soortaandelen. Er kunnen bijvoorbeeld gewone aandelen, stemrechtloze aandelen (aandelen zonder stemrechten), winstrechtloze aandelen (aandelen zonder winstrechten) of preferente aandelen worden uitgegeven.

Aandeelhouders

De Nederlandse B.V. heeft ten minste één aandeelhouder. De aandeelhouders vormen tezamen de aandeelhoudersvergadering. Bestuur

Het bestuur van de Nederlandse B.V. bestaat uit één of meer personen. Een bestuurder kan een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn.

Aansprakelijkheid

Aandeelhouders en bestuurders zijn niet aansprakelijk voor schulden van de B.V., behoudens uitzonderingssituaties. Een B.V. is namelijk een rechtspersoon en daarmee zelfstandig drager van rechten en verplichtingen. De aandeelhouders zijn slechts aansprakelijk tot hetgeen zij in de B.V. hebben ingelegd in de vorm van aandelenkapitaal. Darnaast is een bestuurder niet aansprakelijk voor het verrichten van rechtshandelingen namens de B.V.

Overdraagbaarheid van aandelen

In beginsel zijn de aandelen van een B.V. vrij overdraagbaar, tenzij in de statuten wordt gekozen voor een blokkeringsregeling. Een blokkeringsregeling houdt in dat een aandeelhouder de aandelen eerst moet aanbieden aan een andere aandeelhouder, wanneer hij de aandelen wil verkopen.

De besloten vennootschap in Duitsland (Duitse GmbH)

Het Duitse GmbH-recht dateert van 1892. Een omvangrijke herziening heeft in 2008 plaatsgevonden om het GmbH-recht meer in lijn te brengen met de internationale ontwikkelingen en de introductie van een GmbH-light in de vorm van een Duitse UG, die niet in dit artikel wordt besproken.

Oprichting

Vergelijkbaar met de Nederlandse B.V. vindt de oprichting van de Duitse GmbH plaats via de notaris. De notaris stelt een oprichtingsakte op waarin de statuten van de vennootschap worden opgenomen (Gesellschaftervertrag). De notaris dient vervolgens een verzoek in bij het ‘Amtsgericht’ (de rechtbank) tot inschrijving van de Duits GmbH in het Duitse Handelsregister. Het gehele proces vanaf oprichting bij de notaris tot en met inschrijving in het Handelsregister duurt meestal 6 tot 8 weken.

Startkapitaal

Waar de voorwaarden voor de Nederlandse B.V. in de laatste jaren versoepeld zijn, geldt voor de Duitse Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) een omvangrijk Stammkapital van 25.000 euro. De helft van dit startkapitaal moet worden ingebracht bij de oprichting. Van dit deel moet vervolgens een kwart bestaan uit liquide middelen.

Aandeelhouders

De Duitse GmbH kan worden opgericht door één persoon. De aandeelhouders vormen tezamen de Gesellschafterversammlung.

Bestuur

Het bestuur (Geschäftsführung) wordt gevormd door minimaal één natuurlijke persoon die tot Geschäftsführer wordt benoemd. Rechtspersonen kunnen niet tot Geschäftsführer worden benoemd.

Aansprakelijkheid

Aandeelhouders en bestuurders zijn niet aansprakelijk voor schulden van de GmbH, tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie. Denk bijvoorbeeld aan het benadelen van schuldeisers van de GmbH door aandeelhouders of een bestuurder die verantwoordelijk is voor mismanagement met alle financiële gevolgen van dien. Een bijzonder element is dat een bestuurder gehouden is in bepaalde gevallen het eigen faillissement van de Duitse GmbH aan te vragen, als er sprake is van een langdurig financieel ongezonde situatie. Als de bestuurder deze wettelijke verplichting niet nakomt, kan hij hoofdelijk aansprakelijk worden.

Overdraagbaarheid van aandelen

De aandelen van de GmbH zijn in principe vrij overdraagbaar, tenzij in het Gesellschaftervertrag een statutaire blokkeringsregeling wordt opgenomen. Het overdragen van GmbH-aandelen geschiedt via de Duitse notaris.

Jaarbalans

Belastingaangifte

Specialist van duits-nederlandse grenspendelaar, namelijk “inbound-outboundbelasting”

Advies en informatie en elke aangelegenheid van belasting

klachten voor rechtbank

Talen

Lidmaatschap


Belastingadviseur Stefan Karlsch
Produktieweg 1 - NL-6045 JC Roermond
Telefon: (0031) - 475-56 83 82